Regionen

Her er referatet fra DSF Jyllands regionssamling

Referat fra DSF Jyllands regionssamling, 12. november 2011

 

1    Formandens beretning


DSF Jylland har haft en historisk sæson med et rigtig mange skytter. Der er løbende blevet udført forbedringer af skydebanerne og der er kommet en container til opbevaring af materiel – og der er to mere på vej. Der arbejdes med yderligere udvikling af banefaciliteterne blandt andet med indhentelse af tilbud for støjberegninger så de nye kalibre kan benyttes.

2    Kassererens beretning


Der er afholdt 8 matches med 328 skytter. Regnskabet blev gennemgået. Baneleje til Aalborg Skyttekreds er 40kr per skytte dog betaler vi maksimalt for 30 skytter per stævne. Dall IPSC Challenge 2011 et underskud på ca. 5000kr da der ikke var så stor tilslutning som forventet og de faktiske omkostninger oversteg da budgettet.

3    Valg til bestyrelsen


Formanden samt et bestyrelsesmedlem er på valg hvert andet år (ulige år) Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år (lige år) Suppleant og revisor vælges for et år ad gangen.

På valg er:

  1. Formand (Henrik Lindberg) – genvalgt
  2. Sekretæren (Mads Peter Bach) – genvalgt
  3. Suppleant (Kim Frandsen) – genvalgt
  4. Revisor (Henrik F. Nielsen) – genvalgt

 

4    Dall IPSC Open datoer 2012


I 2012 vil der blive afholdt Dall IPSC Open på følgende datoer: 14/1, 25/2, 24/3, 14/4, 12/5, 16/6, 14/7, 25-26/8, 15/9, 13/10, 3/11, 15/12

5    Dall IPSC Open format


Der er indkommet 4 forslag:

1. Bygge om fredagen ved udvalgte matches, f.eks. ifbm helligdage, så er der flere mulighed for at skyde flere stages lørdag. (Fremsat af Martin Leong)


Der spørges til hvad guleroden er for dem som hjælper og det frygtes at det kun vil ramme de allerede belastede folk i Aalborg området. Det pointeres at det kun er på tale i forbindelse med helligdage og ikke til samtlige matches. Der er generel tilslutning til forslaget. Alternativt kan der bygges på flere afsnit hvorved der bliver flere stages og plads til flere deltagere – dette vil dog kræve at der flere melder sig til banedesign og folk opfordres til at forsøge sig som banedesigner.

2. 2 match teams? (Fremsat af Mads Peter Bach)


De samme folk løfter de samme opgaver hver gang med banedesign, matchdirector, stats og ROing. Godt forslag da det kan aflaste de sædvanlige. Følgende folk meldte sig under fanen som potentielle banedesignere: Ebbe Wolff, Noe Nielsen, Jakob Schultz, Mads Andersen, Tom Smidt, Henrik F. Nielsen, Kristian Larsen, Andreas D. Thomsen, Claus Rittig. Nye designere vil få støtte og hjælp fra erfarne banedesignerne.

3. Mulighed for arbejdspauser som RO (Fremsat af Mads Peter Bach og Jens Arnfast)


Generelt rart at kunne få ro til at skyde og der vil arbejdes på en bedre fordeling af arbejdsbyrder for Range Officers til matches i 2012.

4. ICS classifier stages til Dall IPSC Open (Fremsat af Noe Nielsen)


Klasseopdelt sammenligning af i stedet for sammenligning med topskytterne til Dall IPSC Open. Det vil kræve noget ekstra tid under banebygningen da de skal bygges præcist. Generel opbakning om forslaget og vi vil forsøge at se om der kan blive bygget et par stykker til april matchen.


6    Dall IPSC Challenge 2012, level III match i august


DSF Jylland planlægger at afholde Dall IPSC Challenge 2012 som en level III match med international sanktionering og deltagelse. For at det kan lykkedes kræver det at folk kaster arbejde efter det og kan planlægge omkring stævner da det vil kræve meget arbejde fra alle hjælpere.

Der opfordres til at allerede nu at afsætte datoerne i kalenderen. Pre-match skydes onsdag 22/8 og fredag 24/8, main match skydes lørdag 25/8 og søndag 26/8.

Vi forventer at matchen bliver på 17-18 stages og ca. 350 skud.

Til at styre projektet er der nedsat et koordinationsudvalg bestående af DSF Jyllands bestyrelse samt Henrik F. Nielsen, Claus Rittig og Jens Arnfast – som allerede er gået i gang med de indledende opgaver.

7    Øvrige aktiviteter 2012


Enkelte ønsker om afholdelse af Steel Challenge stævner, Andreas D. Thomsen vil gerne arbejde på at få noget op at stå.

IPSC Rifle er grundet banegodkendelse ikke muligt i Dall.

IPSC Mini Rifle i Dall bør være muligt men det er begrænset hvor mange skytter der har et passende våben.

8    Eventuelt


Henrik F. Nielsen er blevet kontaktet af personer som ønsker at skyde PPC1500 og der vil næste år blive afholdt introduktion til disciplinen.

Skytter der er interesserede i at blive Range Officer (kræves for at træne selv) skal henvende sig til Martin Leong som, når tilslutningen er stor nok, vil kontakte NROI med henblik på afholdelse af et NROI seminar.

DSF Jylland vil gerne arbejde på at DSFs årsmøde afholdes i Jylland – men kun hvis folk rent faktisk har tænkt sig at møde op.